Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Zdroj financování projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP

Cílem projektu, který obsahuje tři dílčí výzkumné záměry, je předaplikační výzkum v oblasti vývoje, přípravy, optimalizace a testování použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, respektive odstranit, nebezpečné látky ve vodě, ovzduší, půdě a průmyslových provozech. Tyto speciální materiály umožní zvýšit kvalitu života, bezpečnost obyvatel a atraktivitu v ostravské aglomeraci. Výsledky projektu budou moci být využity aplikační sférou i různými bezpečnostními složkami.

Aktuality:

Projekt NKMEA vstoupil 1.1.2023 do období udržitelnosti, která bude trvat po dobu pěti let. Udržitelnost má dvě oblasti: finanční, kterou si musí jednotlivé organizace zajišťovat sami, a věcnou, na kterých se musí spolupracující organizace dohodnout. Na toto období byly uzavřené Smlouvy o udržitelnosti projektu s partnerskými organizacemi.

V souladu s podmínkami výzvy je vyžadována udržitelnost pořízené experimentální infrastruktury a výzkumného týmu v horizontu nejméně pěti let od doby ukončení projektu. Dále musí být v období udržitelnosti zajištěna personální stabilita a rozvoj výzkumného týmu prostřednictvím pravidelných výběrových řízení v rámci obsazování vědecko-pedagogických a vědeckých pozic na zainteresovaných pracovištích. Pořízeného přístrojové vybavení bude i po zakončení projektu nadále využíváno k realizaci VaV činnosti v rámci navazujících projektů výzkumu, vývoje a inovací. Po celou dobu udržitelnosti je třeba uvádět poděkování na projekt na deklarovaném počtu publikací.

Publikace v udržitelnosti:

JIRÁSKOVÁ, Y., BURŠÍK, J., ŽIVOTSKÝ, O., LUŇÁČEK, J., ALEXA, P., UHLÁŘ, R., EDERER, J., JANOŠ, P. Nanostructured magnetite-ceria-based composite: synthesis, calcination, properties, and applications. Journal of Alloys and Compounds, 2022, roč. 916, č. 25 September 2022, s. 165481(1)-165481(12).

JANOŠ, P., EDERER, J., ŽIVOTSKÝ, O., LUŇÁČEK, J. Způsob úpravy magnetického oxidu železa. Patent č. 309159, 2022. Přijatý národní patent

ŽIVOTSKÝ, O., JIRÁSKOVÁ, Y., BURŠÍK, J., JANIČKOVIČ, D., ČÍŽEK, J. Effect of rapid solidification in Mn2FeSi alloy formation and its physical properties. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, roč. 580, č. 15 August 2023, s. 170914(1) -170914(10).

PYTLÍK, J., LUŇÁČEK, J., ŽIVOTSKÝ, O. Differential isotropic model of ferromagnetic hysteresis. Physical Review B, 2023, roč. 108, č. 10, s. 104414(1) -104414(7).

J. Seidlerová, M. Tokarčíková, R. Gabor. Application of adsorbents modified by nanoparticles, Chapter 25, Part 4 – Nanotechnology for Environmental Solution, pp. 127-136.  e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021.

Ivo Safarik, Eva Baldikova, Jitka Prochazkova, and Kristyna Pospiskova, Magnetically Modified Biological Materials for Dye Removal, Chapter 8, The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG, 2021, L. Meili, G. L. Dotto (eds.), Advanced Magnetic Adsorbents for Water Treatment, Environmental Chemistry for a Sustainable World 61.

Ivo Safarik and Kristyna Pospiskova, Magnetic Fluids in Biosciences, Biotechnology and Environmental Technology, Chapter 13, L. Bulavin and N. Lebovka (eds.), Soft Matter Systems for Biomedical Applications, Springer Proceedings in Physics,2022.

Jitka Prochazkova, Jana Seidlerova, Roman Gabor, Kristyna Pospiskova, Ivo Safarik, Magnetically responsive low-cost adsorbents for aniline removal, Cleaner Engineering and Technology 6 (2022) 100394

Michaela Tokarčíková, Pavlína Peikertová, Karla Čech Barabaszová, Ondřej Životský, Roman Gabor, Jana Seidlerová, Regeneration possibilities and application of magnetically modified biochar for heavy metals elimination in real conditions, Water Resources and Industry 30 (2023) 100219.

Roman Kaňok, Petr Hlubina, Lucie Gembalová, Dalibor Ciprian: Efficient Optical Sensing Based on Phase Shift of Waves Supported by a One-Dimensional Photonic Crystal, Sensors, 21 (2021), 6535.

P. Hlubina, M. Gryga, D. Ciprian, P. Pokorny, L. Gembalova, J. Sobota: High performance liquid analyte sensing based on Bloch surface wave resonances in the spectral domain, Optics and Laser Technology, 145 (2022), 107492.

Jakub Chylek, Petra Maniakova, Petr Hlubina, Jaroslav Sobota, Dusan Pudis: Highly Sensitive Plasmonic Structures Utilizing a Silicon Dioxide Overlayer, Nanomaterials, 12 (2022), 3090.

Michal Gryga, Dalibor Ciprian, Lucie Gembalova, Petr Hlubina: One-Dimensional Photonic Crystal with a Defect Layer Utilized as an Optical Filter in Narrow Linewidth LED-Based Sources, Crystals, 13 (2023), 93.

HLUBINA, P., CIPRIAN, D. Method of analysis of refractive index using a polarisation-sensitive optical sensor and sensor system comprising the optical sensor. Patent n. 4103929, 2023.
Přijatý Evropský patent!