Aktivity vedoucí k šíření výsledků

V průběhu realizace projektu jsou naplánovány tři akce, zaměřené na šíření výsledků a výstupů všech tří výzkumných záměrů v rámci projektu, které bude všechny organizovat a pořádat VŠB-TU Ostrava, žadatel projektu.

– Vědecko-výzkumný seminář bude určený zejména pro vědeckou komunitu, tedy pro pracovníky vysokých škol, studenty a pracovníky AV a dalších výzkumných organizací. Seminář se bude programově zabývat především výsledky VaV cíle projektu. Cílem bude prezentovat a diskutovat především navržené postupy přípravy a charakterizaci nových materiálů, resp. jejich modifikací z pohledu potenciálních aplikací. Předběžně je plánovaný na Q1/2019.

– Workshop bude cíleně zaměřen na potenciální zájemce z aplikační sféry. Plánujeme diskutovat zejména možnosti, podmínky a limity uplatnění vyvinutých materiálů v praxi. Cílem a výsledkem tohoto workshopu bude na základě této diskuse modifikovat a optimalizovat námi vyvinuté materiály pro dosažení maximální efektivity jejich použití.
Workshop je předběžně plánovaný na Q1/2019.

– Mezinárodní konference je určena pro všechny zájemce o studovanou problematiku a jejím hlavním cílem bude seznámení s výsledky a výstupy celého projektu. Konference je plánována ke konci řešení celého projektu v roce 2021.

Odborný tým bude rovněž šířit výsledky výzkumných aktivit formou aktivní účasti na konferencích v zahraničí.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 10. 2018
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021