Pořízení infrastruktury

Cílem této klíčové aktivity bude rozšíření stávající infrastruktury žadatele o zařízení, která jsou nezbytným předpokladem pro realizaci všech tří výzkumných záměrů projektu.

VZ1: Vibrační vzorkovací magnetometr (cena 5 550 tis. Kč bez DPH) bude využíván k získání magnetických charakteristik, studiu anizotropie a mezičásticových magnetických interakcí pevných a práškových kompozitních magnetických materiálů (teplotní rozsah 300 K až 1273 K). Magnetometr bude mít dostatečnou citlivost, rychlost měření a nízký šum k detekci magnetických nanočástic i tenkých magnetických vrstev. Zařízení bude disponovat chlazeným magnetem s maximálním generovaným magnetickým polem m 3 T při 3,5 mm mezeře mezi pólovými nástavci. Magnetometr bude využíván ve všech třech VZ tohoto projektu. Zařízení bude umístěno v Laboratoři magnetismu a nízkých teplot, která je plně vybavena pro instalaci takového zařízení. Žádné další stavební úpravy místnosti nebudou vyžadovány.

VZ2: V rámci VZ2 není pořizována infrastruktura nad 1 mil. Kč bez DPH. Pro tento VZ bude pořízena pouze aparatura, umožňující odběr vzduchu s obsahem plynných polutantů (cena 180 tis. Kč bez DPH).

VZ3: Optický spektrální analyzátor (cena 1 100 tis. Kč bez DPH) je spektrometr s vysokou rozlišovací schopností, schopný pracovat v širokém spektrálním oboru (viditelná a blízká infračervená oblast). Disperzní refraktometr (cena 700 tis. Kč bez DPH) umožňuje přesné měření indexu lomu analytu na několika vlnových délkách současně, a tedy jeho disperzní charakterizaci v širokém měřicím oboru a s vysokým rozlišením Obě zařízení budou umístěna v Laboratoři vláknové optiky a plazmoniky, která disponuje potřebnými elektrickými rozvody a vybavením. Žádné další stavební úpravy místnosti nebudou vyžadovány.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 4. 2018
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2019