Realizace společných aktivit partnerů

V průběhu realizace projektu jsou naplánovány dvě akce zaměřené na posílení aplikovatelnosti výsledků všech tří výzkumných záměrů projektu. Obě akce bude organizovat a pořádat VŠB-TU Ostrava, žadatel projektu, jedná se o:

  1. Workshop, který bude cíleně zaměřen na potenciální zájemce z aplikační sféry. Plánujeme diskutovat zejména možnosti, podmínky a limity uplatnění vyvinutých materiálů v praxi. Cílem a výsledkem tohoto workshopu bude na základě této diskuse modifikovat a optimalizovat námi vyvinuté materiály pro dosažení maximální efektivity jejich použití. Workshop je předběžně plánovaný na Q1/2019.
  2. Mezinárodní konference určená pro všechny zájemce o studovanou problematiku, jejímž hlavním cílem bude seznámení s výsledky a výstupy celého projektu. Konference je plánována ke konci řešení celého projektu v roce 2021.

CNT je navíc organizátorem mezinárodní konference NanoOstrava, jejíž další ročník se bude konat v r. 2019. V rámci této konference, které se pravidelně účastní zástupci vědecko-výzkumné obce z mnoha zemí světa, bude možné výsledky projektu prezentovat v rámci sekce „Nanomaterials and nanoparticles“.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 4. 2018
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021