Realizace VZ

Cílem této klíčové aktivity bude realizace výzkumných záměrů v oblasti vývoje, přípravy, optimalizace přípravy a testování použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, respektive odstranit nebezpečné látky ve vodě, ovzduší, půdě a průmyslových provozech.

Výzkumné aktivity k dosažení uvedeného cíle lze stručně rozdělit na několik částí v podstatě shodných pro všechny tři výzkumné záměry:

  • Literární a patentová rešerše zaměřená na řešenou problematiku a doplňující aktuální znalosti výzkumného týmu
  • Návrh typu materiálu pro přípravu sorbentu včetně postupu jeho přípravy
  • Komplexní charakterizace připraveného materiálu a zhodnocení jeho vlastností pro použití v daném VZ
  • Provedené experimentů k ověření funkčnosti navrženého materiálu
  • Kritické zhodnocení dosažených výsledků, příprava prezentace výsledků pro vědeckou a aplikační sféru
  • Podrobnější popis výzkumných záměrů a výzkumných aktivit včetně jejich výsledků a výstupů je uveden v kap. 4 Studie proveditelnosti.

    Předpokládané zahájení aktivity: 1. 4. 2018
    Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021