přihlášení

Zaměření projektu

Hlavním cílem projektu je vývoj, příprava, charakterizace, optimalizace přípravy a analýza použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, resp. odstranit, nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti ostravské aglomerace. Tyto materiály přispějí k likvidaci starých zátěží, následků průmyslových a jiných havárií, čištění určitých typů odpadních vod a ovzduší, dekontaminaci vymezených prostor, apod. Umožní tak zlepšit kvalitu života a sníží zdravotní rizika, zvýší bezpečnost obyvatel a atraktivitu ostravské aglomerace pro její obyvatele a sníží počet lidí odcházejících z regionu v důsledku nekvalitního životního prostředí. Dalšími cíli projektu je analýza praktického využití výzkumných výsledku projektu, realizace společných aktivit partnerů směřujících k aplikaci výsledků v dlouhodobém horizontu, navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů a šíření výsledků výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Specifické cíle VZ1 a VZ2 jsou zaměřeny na přípravu, charakterizace a optimalizace přípravy různých druhů magnetických kompozitů, reaktivních sorbentů (na bázi CeO2, fylosilikátů a biologického materiálu) účinných při degradaci organofosforečných pesticidů, rozkladu retardérů hoření, dekontaminaci povrchů zasažených cytostatiky, resp. schopných z prostředí odstranit významné anorganické a organické polutanty.

Specifickým cílem VZ3 je návrh a realizace nových druhů optických SPR senzorů, které budou mít malé rozměry, přijatelnou cenu a jednoduchý detekční postup a které v kombinaci s vhodnými materiály umožní detekci chemických a biologických látek v životním prostředí, zejména těžkých kovů v pitné vodě a dalších polutantů v ovzduší. Použití nanokompozitních kovových vrstev významně navýší citlivost optických SPR senzorů.